Informace o zápisu k povinné školní docházce 2021/2022

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat distančně v dubnu 2021 a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Podání přihlášky je upřednostněno  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, tedy datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem  nebo poštou. Pro příjem žádostí je stanoveno období v rozmezí  od 1.4.2021 do 30.4.2021.

Kontakt pro další informace –  rysava@podradnici.cz

_________________________________________________________________________

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Škola bude pro školní rok 2021/202 otvírat  1 třídu 1. ročníku, a to pro žáky s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kombinace s dalším postižením je přípustná. Žáky bez mentálního postižení škola nepřijímá.

Škola není dostatečně bezbariérová, žáky s těžkou poruchou hybnosti nelze přijmout.

Počet přijatých žáků je závislý na míře potřeby podpůrných opatření jednotlivých uchazečů, která je stanovena školským poradenským zařízením (ŠPZ), tj. PPP nebo SPC.

Nezbytnou podmínkou přijetí je předložení „Doporučujícího posouzení ŠPZ“ k přijetí do 1. ročníku do ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Z „Doporučujícího posouzení“ musí být zřejmé, že se jedná o žáka s mentálním postižením. Současně musí být doporučen odpovídající RVP, tj. buď RVPZV s minimálními očekávanými výstupy nebo RVP ZŠS díl I nebo díl II.

Další kritéria přijetí:

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají výše uvedené děti s místem trvalého pobytu v Praze 5
  2. Do ZŠ se přijímají výše uvedené děti s místem trvalého pobytu v hlavním městě Praze
  3. Do ZŠ se přijímají výše uvedené děti s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Prahu

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritérium, protože by došlo k překročení kapacity, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na začátku května zde a zároveň sděleny telefonicky.

V Praze dne 8.3.2021                          Mgr. Věra Bušková, ředitelka školy

————————————————————————————————————————-

Informace o výsledku zápisu:

Všechny děti byly přijaty, zákonní zástupci již byli kontaktováni telefonicky.

V Praze 3.5.2021                                                 Mgr. Věra Bušková, ředitelka školy