Školská rada

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5


Kompetence školské rady

§168 zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon

1. Vyjádření k plnění ŠVP, event. změnám v souvislosti se změnami v legislativě
2. Vyjádření k výroční zprávě o činnosti školy
3. Schvalování školního řádu, resp. podnět k úpravám
4. Schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání
5. Připomínky a náměty ke koncepčním záměrům rozvoje školy
6. Projednání návrhu rozpočtu na další rok
7. Projednání inspekčních zpráv ČŠI
8. Podávání podnětů a oznámení řediteli školy

Funkční období jednotlivých členů ŠR je tříleté, začíná den po vyhlášení výsledků voleb.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů, z toho 2 za zřizovatele, 2 za pedagogy, 2 za rodiče

Za zřizovatele: Mgr. Eva Horáková, Mgr. Dagmar Indráková

Za rodiče: Kamil Čadek, Jitka Perská

Za pedagogy: Martin Dobruský, Bc. Kateřina  Jakšová