O škole

Škola vznikla sloučením dvou škol v roce 2003, Zvláštní školy Nepomucká a Speciální školy Pod Radnicí. Sama škola Pod Radnicí měla dlouholetou tradici  ve vzdělávání.

Škola je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je MHMP.

V současné době jsou součástí školy tři pracoviště: hlavní budova Pod Radnicí 5 a detašované pracoviště V Cibulkách se nacházejí v lokalitě Košíře, třetí pracoviště je detašované pracoviště v Radotíně.

První stupeň ZŠ praktické a třídy ZŠ speciální jsou umístěny ve dvou budovách V Cibulkách. Část prvního stupně ZŠ praktické a druhý stupeň ZŠ praktické je soustředěn do hlavní školní budovy Pod Radnicí, stejné třídy jsou i na pracovišti v Radotíně. Všechna pracoviště jsou po rekonstrukcích, dobře vybavená, s příjemným prostředím pro žáky i vyučující.

Ředitelství školy sídlí v hlavní budově.

Detašované pracoviště V Cibulkách se nachází v krásném prostředí klidné vilové čtvrti, jeho součástí je rozlehlá zahrada s vybavením odpovídajícím požadavkům bezpečnosti dle norem EU. Výuka je těmto podmínkám přizpůsobena – zejména při tělesné výchově, pracovním vyučování, výtvarné výchově a přírodopisu využívají vyučující možnosti učení mimo budovy školy. Rovněž pro školní družinu je zahrada velkou výhodou. Důležitá je možnost bezbariérového přístupu do obou budov V Cibulkách.

Všechny tři  součásti školy / Cibulka, Pod Radnicí, Radotín/ se nacházejí v oblasti s dobrou dopravní obslužností.

Škola má bohatou tradici ve vzdělávání žáků. V souladu s příslušnou legislativou a se souhlasem zákonných zástupců jsou do školy vřazovány děti s mentálním handicapem, specifickými poruchami a kombinovanými vadami. Věkové rozpětí je 5 – 16, v základní škole speciální až 20 let věku dětí a žáků.

Žáci škol se účastní sportovních a pěveckých soutěží a přehlídek, máme četná dobrá umístění.

Základní škola praktická

Poskytujeme vzdělávání podle vzdělávacího programu v souladu s výstupy školské reformy.
V základní škole praktické postupujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, vypracovaného v rámci RVP ZV s názvem „Startovní čára II“ .
Do vzdělávacího programu jsou vřazováni žáci, kteří nezvládají učivo běžné základní školy.
Žáci jsou vzděláváni s ohledem na jejich individuální schopnosti a zvláštnosti, je respektováno jejich pracovní tempo. V případě potřeby jsou pro žáky vytvářeny individuální programy vzdělávání nebo individuální vzdělávací programy v souladu s příslušnou legislativou, doporučeními a dalšími náležitostmi.

Samozřejmostí je individualizovaný přístup, strukturované učení, metody alternativní komunikace a široká individuální podpora.

Základní škola speciální

Poskytujeme vzdělávání podle vzdělávacího programu v souladu s výstupy školské reformy.
V základní škole speciální postupujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, vypracovaného v rámci RVP  ZŠS, s názvem „Orientace pro život“.
Program je zaměřen na seznamování s reáliemi, žáci si ověřují  vlastní dovednosti při návštěvách např. úřadů, obchodů atp. , časté jsou projektové metody výuky s přesahy teorie do praktické interakce.
Do školy jsou vřazováni žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením,  kombinovanými vadami a žáci s PAS, vzdělávací program RVP ZŠS díl I. Výuka probíhá podle individuálních plánů s ohledem na vstupy a schopnosti žáků.
Absolventi pokračují ve vzdělávání v „Praktické škole“ /střední stupeň vzdělávání/.

Ukrajinské žákys mentálním postižením a s platným Doporučením z SPC nebo PPP, přijímáme výhradně na pracoviště Cibulka, kde máme ukrajinského pedagogického pracovníka. Počet míst je omezen.