Informace o zápisu k povinné školní docházce 2022

Organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023.

Zápis proběhne 26. dubna 2022

na pracovišti V Cibulkách 26, Praha 5 Košíře, 13.30 – 15.30 hod.                                                   

Podání přihlášky je možné datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem  nebo poštou. Pro příjem žádostí je stanoveno období v rozmezí  od 15.4.2022 do 25.4.2022.

Předem je možné si sjednat krátkou osobní schůzku s dítětem na pracovišti v Cibulkách, ve venkovních prostorách a s ochranou nosu a úst, dle situace.

Kontakt pro další informace –  skola@podradnici.cz, datová schránka – gkgydru

____________________________________________________________________

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Škola bude pro školní rok 2022/2023 otvírat  1 třídu 1. ročníku, a to pro žáky s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kombinace s dalším postižením je přípustná. Žáky bez mentálního postižení škola nepřijímá.

Škola není dostatečně bezbariérová, žáky s těžkou poruchou hybnosti nelze přijmout.

Počet přijatých žáků je závislý na míře potřeby podpůrných opatření jednotlivých uchazečů, která je stanovena školským poradenským zařízením (ŠPZ), tj. PPP nebo SPC.

Nezbytnou podmínkou přijetí je předložení „Doporučujícího posouzení ŠPZ“ k přijetí do 1. ročníku do ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Z „Doporučujícího posouzení“ musí být zřejmé, že se jedná o žáka s mentálním postižením.

Současně musí být doporučen odpovídající RVP, tj. buď

RVP ZV s minimálními očekávanými výstupy nebo RVP ZŠS díl I.

Další kritéria přijetí:

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají výše uvedené děti s místem trvalého pobytu v Praze 5
  2. Do ZŠ se přijímají výše uvedené děti s místem trvalého pobytu v hlavním městě Praze
  3. Do ZŠ se přijímají výše uvedené děti s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Prahu

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritérium, protože by došlo k překročení kapacity, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících daná kritéria. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Výsledky zápisu budou zveřejněny v průběhu května zde a zároveň sděleny telefonicky.

V Praze dne 1.3.2022                          Mgr. Věra Bušková, ředitelka školy