Zápis do ZŠ Praha 5, Pod Radnicí 5

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5

tel.257215181,  739096400, email: skola@podradnici.cz

________________________________________________________________________________________

Zápis do naší školy se bude konat v pondělí 24.4. a  v úterý 25.4 2023,

na detašovaném pracovišti V Cibulkách 26, Praha 5 Košíře,  13.00 – 15.00 hod.

K zápisu přineste  přihlášku, kopii rodného listu dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a zejména platné Doporučení SPC nebo PPP / blíže  v kritériích pro přijímání žáků do 1.ročníku/.

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

– Škola otevře pro školní rok 2023/2024 1 třídu 1. ročníku pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP), do níž lze přijmout maximálně 6 žáků.

– Škola otevře pro školní rok 2023/2024 1 třídu 1. ročníku  pro žáky ZŠS díl I., do níž lze přijmout maximálně 5 žáků.

– Kombinace LMP s dalším  postižením je přípustná. Žáky bez mentálního postižení škola nepřijímá.

– Vzhledem k prostorovým a personálním podmínkám škola nepřijímá žáky s těžkým mentálním postižením – škola dle zřizovací listiny neposkytuje sociální ani pomocné zdravotní služby.

– Škola není dostatečně bezbariérová, žáky zcela imobilní nelze přijmout.

Nezbytnou podmínkou přijetí je předložení Doporučujícího posouzení ŠPZ k přijetí do 1. ročníku do ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Z Doporučujícího posouzení musí být zřejmé, že se jedná o žáka s lehkým  mentálním postižením, případně středně těžkým mentálním  postižením. Současně musí být doporučen odpovídající vzdělávací program, tj. RVP ZV s minimálními očekávanými výstupy nebo RVP ZŠS díl I.

Podmínkou přijetí dětí s potřebou každodenní významné pomoci při sebeobsluze a zejména intimní osobní hygieně je zajištění přítomnosti osobního asistenta zákonnými zástupci, a to po celou dobu pobytu ve škole, školní družině a na školních akcích.

– S ohledem na diagnózu PAS našich žáků na pracovišti v Cibulkách, neposkytujeme prohlídky školy v době výuky a provozu školní družiny.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující výše uvedená kritéria, protože by došlo k překročení stanoveného počtu, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí, které splní daná kritéria, včetně doložení Doporučujícího posouzení, a žádost o jejich přijetí bude podána ve stanoveném termínu, tj. v období mezi 24. 4. 2023 až 25. 4. 2023. Losování proběhne nejdéle do 24. 5. 2023 a provede ho člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Termín losování bude zveřejněn na webových stránkách školy a oznámen telefonicky nebo emailem zákonným zástupcům účastníků řízení. Seznam přijatých žáků v případě uskutečnění losování formou registračních čísel bude zveřejněn bez zbytečného odkladu, nejdéle do 26. 5. 2023. Všem účastníkům budou předána rozhodnutí o přijetí či nepřijetí způsobem umožňujícím doručení výhradně do vlastních rukou žadatele, tj. Českou poštou, datovou schránkou, případně osobním předáním proti podpisu.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V Praze dne 6.2.2023                                                         Mgr.  Věra Bušková, ředitelka školy